Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Atrás

ACORDO do 23 de novembro de 2020 polo que se anuncia o trámite de competencia de proxectos relativo á solicitude presentada por Seafood Legacy Spain, S.L.U. dunha concesión administrativa no porto de Burela.

A entidade Seafood Legacy Spain, S.L.U. solicitou a Portos de Galicia unha concesión administrativa no dominio público portuario do porto de Burela con destino a construción dunha planta tecnolóxica de cría de salmón.


En cumprimento dos artigos 68 e 70 da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia, faise público para que nun prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia poidan presentarse outras solicitudes que teñan o mesmo ou distinto obxecto que aquela, debendo reunir os requisitos previstos no artigo 61 da citada Lei 6/2017.

 

Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2020


Susana Lenguas Gil
Presidenta de Portos de Galicia