Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Atrás

Acta da xuntanza do 28 de setembro de 2020 da Comisión Permanente do proceso de elaboración dunha lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos pola que se fan públicos os acordos acadados relativos aos criterios adoptados para a valoración dos méritos dos candidatos en relación cos recursos de reposición interpostos e á publicación da lista dos/as aspirantes admitidos con indicación da ubicación xeográfica solicitada

En Santiago de Compostela, sendo as 12:30 horas do día 28 de setembro de 2020, reúnese a Comisión Permanente de Portos de Galicia correspondente ao proceso de elaboración dunha lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos nomeada por resolución da Presidenta de Portos de Galicia o 8 de xaneiro de 2020.

En ningún dos membros da Comisión Permanente concorren causas de abstención das previstas no artigo 23 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, nin algunha das circunstancias previstas no artigo 59.2 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia.

O motivo desta nova xuntanza, é o exame dos recursos de reposición formulados polos interesados tras a publicación da lista definitiva dos solicitantes admitidos coa puntuación definitiva e dos solicitantes excluídos con expresión da causa de exclusión contida na Acta da Xuntanza da Comisión Permanente do día 13 de agosto de 2020, así como aprobar a publicación da lista definitiva dos aspirantes admitidos con indicación da ubicación xeográfica por eles solicitada no seu momento.