Volver ao contido

Contido web

Nota informativa sobre a devolución de garantías electrónicas de concesións no dominio público portuario

 

Antecedentes

O Art. 14.2 dá  Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, establece a  obrigatoriedade de relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións Públicas para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo, entre outros, ás persoas xurídicas.
Por  outra banda, ou Art. 10 dá  Lei 4/2019, do 17 de xullo, de Administración dixital de Galicia, establece adicionalmente a obrigatoriedade de relacionarse a través de medios electrónicos para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo, ademais dos indicados no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os traballadores autónomos e traballadoras autónomas para os trámites e actuacións que realicen no exercicio da súa actividade profesional.

Infórmase

Unha vez recibida a Resolución de devolución da garantía correspondente asinada pola Presidencia de Portos de Galicia, para facer efectiva a devolución, dependerá de se a garantía foi depositada ou non na Caixa Xeral de Depósitos. Así pois, esta debe ser solicitada á:

 • Caixa Xeral de Depósitos da Xunta de Galicia: no caso de garantías depositadas ante este órgano. O procedemento de solicitude de devolución depende da modalidade de depósito da garantía:
 • Modalidade de depósito da garantía:
  • Metálico: débese solicitar a devolución a través do procedemento PR004A da Sede Electrónica da Xunta de Galicia, achegando:
   • Resolución de devolución de garantía asinada pola Presidencia de Portos de Galicia
   • Certificado actualizado do número de conta bancaria onde se desexa que se realice o ingreso correspondente á garantía.
  • Aval bancario. A devolución depende de se foi depositado:
   • Electronicamente: débese solicitar a devolución a través do procedemento PR004A da Sede Electrónica da Xunta de Galicia, achegando:
    • Resolución de devolución de garantía asinada pola Presidencia de Portos de Galicia
   • Presencialmente: débese por en contacto coa oficina da Caixa Xeral de Depósitos onde fora depositado o aval. No caso de dúbida, pódese poñer en contacto coa Caixa Xeral de Depósitos nos contactos indicados no texto a continuación.
 • Entidade bancaria correspondente (garantía non depositada na Caixa Xeral de Depósitos): no caso de garantías (avais bancarios provisionais) non depositadas ante a Caixa Xeral de Depósitos da Xunta de Galicia