Volver ao contido

Contido web

Nota informativa sobre a presentación de garantías electrónicas de concesións no dominio público portuario

 

Antecedentes

O Art. 14.2 dá  Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, establece a  obrigatoriedade de relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións Públicas para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo, entre outros, ás persoas xurídicas.
Por  outra banda, ou Art. 10 dá  Lei 4/2019, do 17 de xullo, de Administración dixital de Galicia, establece adicionalmente a obrigatoriedade de relacionarse a través de medios electrónicos para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo, ademais dos indicados no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os traballadores autónomos e traballadoras autónomas para os trámites e actuacións que realicen no exercicio da súa actividade profesional.
En último lugar, segundo o “criterio actuación persoal de rexistro e de xestión de portos ante presentación en papel de documentación por persoas xurídicas” ditado pola Asesoría Xurídica de Portos de Galicia no 31 de Outubro de 2019, para a tipoloxía de usuarios indicados anteriormente, soamente será admitida documentación electrónica con código CVE ou convertida a electrónica (copia electrónica auténtica de documento en soporte papel), conforme estipula o artigo 27.3. b da Lei 39/2105, remitida a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

Infórmase

Por tanto, para a tipoloxía de usuarios indicados anteriormente, desde o 31 de Outubro de 2019 Portos de Galicia soamente admite resgardos de garantías electrónicas con código CVE (ou convertidas a electrónicas1) formalizadas ante a Caixa Xeral de Depósitos da Xunta de Galicia e presentadas a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia (polo momento a través do procedemento xenérico PR004A), non admitíndose garantías en papel presentadas en rexistro físico ou garantías dixitalizadas non convertidas en copias electrónicas1 remitidas a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia.
O concepto da garantía depositada debe conter a seguinte información para que esta sexa válida:
  • CONCESIÓN NO DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO
  • OBXECTO DA CONCESIÓN: O que corresponda
  • CLAVE DA CONCESIÓN: A que corresponda
  • PORTO: O que corresponda
  • TRÁMITE AO QUE RESPONDE A GARANTÍA: O que corresponda
  • DATA DA RESOLUCIÓN DO TÍTULO DE CONCESIÓN: Se aplica, a que corresponda
  • TIPO DE GARANTÍA: PROVISIONAL/CONSTRUCIÓN/DEFINITIVA
  • GARANTÍA A FAVOR DE PORTOS DE GALICIA
Para información e contacto coa Caixa Xeral de Depósitos da Xunta de Galicia, debe dirixirse a calquera dos contactos dispoñibles premendo na seguinte ligazón.
Para información e dúbidas sobre o rexistro de documentos electrónicos, pode consultar a seguinte información dispoñible premendo na seguinte ligazón.
 

Modelos

Nas seguintes ligazóns pode descargar diferentes modelos de aval bancario de garantía ou fianza: