Volver ao contido

Contido web

Nota informativa sobre a presentación de garantías electrónicas de concesións no dominio público portuario

 

Antecedentes

O Art. 14.2 dá  Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, establece a  obrigatoriedade de relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións Públicas para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo, entre outros, ás persoas xurídicas.
Por  outra banda, ou Art. 10 dá  Lei 4/2019, do 17 de xullo, de Administración dixital de Galicia, establece adicionalmente a obrigatoriedade de relacionarse a través de medios electrónicos para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo, ademais dos indicados no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os traballadores autónomos e traballadoras autónomas para os trámites e actuacións que realicen no exercicio da súa actividade profesional.
En último lugar, segundo o “criterio actuación persoal de rexistro e de xestión de portos ante presentación en papel de documentación por persoas xurídicas” ditado pola Asesoría Xurídica de Portos de Galicia no 31 de Outubro de 2019, para a tipoloxía de usuarios indicados anteriormente, soamente será admitida documentación electrónica con código CVE ou convertida a electrónica (copia electrónica auténtica de documento en soporte papel), conforme estipula o artigo 27.3. b da Lei 39/2105, remitida a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

Infórmase

Por tanto, para a tipoloxía de usuarios indicados anteriormente, desde o 31 de Outubro de 2019 Portos de Galicia soamente admite resgardos de garantías electrónicas con código CVE (ou convertidas a electrónicas) formalizadas ante a Caixa Xeral de Depósitos da Xunta de Galicia e presentadas a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia (polo momento a través do procedemento xenérico PR004A), non admitíndose garantías en papel presentadas en rexistro físico ou garantías dixitalizadas non convertidas en copias electrónicas1 remitidas a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia.
O concepto da garantía depositada debe conter a seguinte información para que esta sexa válida:
  • Tipo de título administrativo: Concesión no dominio público portuario
  • Trámite do título frente ao cal responde a garantía que se deposita: O que corresponda
  • Data da resolución do trámite do título frente ao cal responde a garantía que se deposita: Día/Mes/Ano
  • Obxecto do título: O que corresponda
  • Clave do título: NN-NN-NN-C-N
  • Porto: O que corresponda
  • Tipo de garantía: Provisional/Construcción-Definitiva/Explotación
  • Garantía a favor de Portos de Galicia
Para información e contacto coa Caixa Xeral de Depósitos da Xunta de Galicia, debe dirixirse a calquera dos contactos dispoñibles premendo na seguinte ligazón.
Para información e dúbidas sobre o rexistro de documentos electrónicos, pode consultar a seguinte información dispoñible premendo na seguinte ligazón.