Volver ao contido

Contido web

Información das medidas adoptadas en relación coa COVID-19


PORTOS DE GALICIA PROCEDERÁ Á LIQUIDACIÓN DAS TAXAS ATRASADAS.


REANUDACIÓN DO PRAZO ADMINISTRATIVO DE DOUS ANOS ESTABLECIDO NA DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA DA LEI 6/2017, DO 12 DE DECEMBRO, DE PORTOS DE GALICIA, PARA SOLICITAR A AMPLIACIÓN DO PRAZO DE CONCESIÓNS PORTUARIAS ANTERIORES ÁO RDLei 8/2014, DO 4 DE XULLO.


REANUDACIÓN DE PRAZOS ADMINISTRATIVOS, PROCESAIS CON EFECTO DO 1 E 4 DE XUÑO DE 2020, RESPECTIVAMENTE.


INSTRUCCIÓN DE 12 DE MAIO DA PRESIDENTA DE PORTOS DE GALICIA POLA QUE SE ESTABLECE O PROCEDEMENTO A SEGUIR PARA AUTORIZAR O ACCESO ÁS INSTALACIÓNS PORTUARIAS DEPORTIVAS COMPETENCIA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA AOS ARMADORES DE EMBARCACIÓNS DE RECREO NA FASE 1.


RESOLUCIÓN SOBRE CRITERIOS DE LIQUIDACIÓN DAS TAXAS APLICABLES ÁS INSTALACIÓNS NO DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO DE TERRAZAS DE HOSTALARÍA COMO CONSECUENCIA DAS MEDIDAS ADOPTADAS NO MARCO DO ESTADO DE ALARMA MOTIVADO POLA CRISE SANITARIA POR CAUSA DO COVID-19.


ACLARACIÓNS RELATIVAS AS CONDICIÓNS PARA O EXERCICIO DA NAVEGACIÓN DE RECREO OU DEPORTIVA RECOLLIDAS NA ORDE TMA/400/2020, DO 9 DE MAIO, DURANTE AS FASES 0 E I.


ACORDO SOBRE O MANTEMENTO E USO DE EMBARCACIÓNS DEPORTIVAS E RECREO NA FASE 0.


RESOLUCIÓN DE CONTINUACIÓN E APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE PROCEDEMENTOS DE ADXUDICACIÓN DE CONTRATOS EN TRAMITACIÓN NO MOMENTO DE ENTRADA EN VIGOR DO REAL DECRETO 463/2020, DO 14 DE MARZO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19.


ACLARACIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DA MARINA MERCANTE EN RELACIÓN CO DESENVOLVEMENTO DAS TAREFAS DE MANTIMENTO, REPARACIÓN E CONSTRUCCIÓN DE EMBARCACIÓNS DE RECREO, INCLUÍNDO A REALIZACIÓN DE TRASLADOS E PROBAS DE MAR.


APLICACIÓN DAS TAXAS PORTUARIAS NO MARCO DA SITUACION E EFECTOS XERADOS POLO ESTADO DE ALARMA EN RELACIÓN A ACTIVIDADE ECONÓMICA DOS PORTOS.


MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR AO PERSOAL QUE DESEMPEÑE FUNCIONS DE CARACTER ESENCIAL.


SERVIZOS ESENCIAIS NOS PORTOS PARA GARANTIR A ACTIVIDADE PORTUARIA PESQUEIRA E EVITAR A PROPAGACION DO COVID-19.


Recomendacións de protección: