Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

“Construción dun pantalán para servizo á pasaxe e ampliación do pantalán da escola de remo no porto de Pontecesures” (Pontevedra) expediente 13/2020/CNTOB

Con data 04/12/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación, mediante  procedemento aberto simplificado e sistema unicriterio (prezo), para a contratación das obras de “CONSTRUCIÓN DUN PANTALÁN PARA SERVIZO Á PASAXE E AMPLIACIÓN DO PANTALÁN DA ESCOLA DE REMO NO PORTO DE PONTECESURES”” (PONTEVEDRA).

Expediente: 13/2020/CNTOB, non suxeitas a regulación harmonizada.

 

O enderezo do Perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder aos pregos é o seguinte:                                                 

 https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=785188

 

Pode consultar o proxecto na seguinte ligazón: