Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Acta da xuntanza do 11 de xuño de 2020 da Comisión Permanente do proceso de elaboración dunha lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos pola que se fai pública a lista provisional dos/as solicitantes admitidos coa puntuación provisional e dos/as solicitantes excluídos coa puntuación provisional e con expresión da causa de exclusión

En Santiago de Compostela, sendo as 10:00 horas do día 11 de xuño de 2020, reúnese a Comisión Permanente de Portos de Galicia correspondente ao proceso de elaboración dunha lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos nomeada por resolución da Presidenta de Portos de Galicia o 8 de xaneiro de 2020.

En ningún dos membros da Comisión Permanente concorren causas de abstención das previstas no artigo 23 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, nin algunha das circunstancias previstas no artigo 59.2 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia.

O motivo da xuntanza é examinar as solicitudes presentadas coa finalidade de comprobar a concorrencia dos requisitos esixidos e valorar os méritos alegados polas persoas interesadas e aprobar a lista provisional dos solicitantes admitidos coa puntuación provisional e dos solicitantes excluídos con expresión da causa de exclusión.

Os acordos adoptados son os seguintes:

Primeiro.- Aprobar a lista provisional dos solicitantes admitidos e dos solicitantes excluídos coa puntuación provisional e coa expresión da causa de exclusión no caso dos solicitantes provisionalmente excluídos.

Segundo.- Facer pública na páxina web www.portosdegalicia.es e no taboleiro de anuncios da entidade pública a lista provisional dos/as solicitantes admitidos coa puntuación provisional, e dos/as solicitantes excluídos coa puntuación provisional e con expresión da causa de exclusión.