Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Acta da xuntanza do 24 de xullo de 2020 da Comisión Permanente do proceso de elaboración dunha lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos pola que se fai pública a lista provisional dos/as solicitantes admitidos coa puntuación provisional e dos/as solicitantes excluídos coa puntuación provisional e con expresión da causa de exclusión despois do exame das solicitudes omitidas na lista provisional publicada o día 25 de xuño de 2020 e da revisión das subsanacións producidas a instancia dos interesados

En Santiago de Compostela, sendo as 10:00 horas do día 24 de xullo de 2020, reúnese a Comisión Permanente de Portos de Galicia correspondente ao proceso de elaboración dunha lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos nomeada por resolución da Presidenta de Portos de Galicia o 8 de xaneiro de 2020.

En ningún dos membros da Comisión Permanente concorren causas de abstención das previstas no artigo 23 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, nin algunha das circunstancias previstas no artigo 59.2 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia.

O motivo desta nova xuntanza, tras incorporarse a totalidade de solicitudes presentadas, é proceder ao exame daquelas solicitudes que foron omitidas na lista provisional publicada o día 25 de xuño de 2020 coa finalidade de comprobar a concorrencia dos requisitos esixidos e valorar os méritos alegados polas persoas interesadas, e aporbar así unha nova lista provisional dos solicitantes admitidos e dos solicitantes excluidos coa puntuación provisional e coa expresión da causa de exclusión no caso dos solicitantes excluidos.