Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Acordo do 25 de maio de 2018 polo que se somete a información pública a solicitude de concesión administrativa presentada pola empresa Alimentos Cruz del Sur, S.A. para a ocupación de terreos portuarios para depósito de contedores destinados ao almacenamento frigorífico de produtos alimentarios perecedoiros, transportados por vía marítima, no porto da Pobra do Caramiñal

A empresa Alimentos Cruz del Sur, S.A. solicitou a Portos de Galicia unha concesión administrativa no dominio público portuario do porto da Pobra do Caramiñal con destino a ocupación de terreos portuarios para depósito de contedores destinados ao almacenamento frigorífico de produtos alimentarios perecedoiros, transportados por vía marítima, no porto da Pobra do Caramiñal, nunha parcela de 1.650 m2, segundo documentación técnica consistente no proxecto básico e de execución titulado Concesión para a descarga de túnidos, mediante o posicionamento de contedores reefer, no porto da Pobra do Caramiñal (A Coruña), redactado en maio de 2018, polo enxeñeiro industrial Manuel Vidal López e polo enxeñeiro de camiños, canles e portos Javier Enríquez Fernández.

En cumprimento do disposto no artigo 85 do Real decreto lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de portos do Estado e da mariña mercante, faise público, para que as persoas e entidades interesadas poidan examinar o expediente e presentar por escrito as alegacións que consideren oportunas nos servizos centrais de Portos de Galicia, oficinas sitas na praza Europa, 5 A, 6º, polígono das Fontiñas, 15707 Santiago de Compostela, no prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do seguinte ao de publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia. A documentación está á disposición na web portosdegalicia.gal.

Santiago de Compostela, 25 de maio de 2018

José Juan Durán Hermida

Presidente de Portos de Galicia