Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Atrás

Acordo do 11 de outubro de 2023, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa de ocupación do dpp en superficie e do edificio 12.31.edf.001 (almacén anexo á lonxa) para o desenvolvemento de actividades de almacén de aparellos de pesca, solicitada por Víctor Manuel Haz Soneiras, no dominio público portuario de Muxía (código: 12-31-22-C-1).

Está en trámite unha concesión administrativa solicitada por Víctor Manuel Haz Sonei­ras, para a ocupación en superficie e do edificio 12.31.EDF.001 (almacén anexo á lonxa), de titularidade de Portos de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de almacén de aparellos de pesca, de acordo coa Resolución de inicio de trámite, asinada pola Presi­dencia de Portos de Galicia o 16.9.2023 e a confrontación da ocupación da superficie de dominio público portuario.

O que se fai público, para os efectos previstos no artigo 70 da Lei 6/2017, do 12 de de­cembro, de portos de Galicia (DOG núm. 236, do 14 de decembro), para que as persoas e entidades interesadas poidan examinar o expediente e presentar por escrito as alega­cións que consideren oportunas nas oficinas da Zona Centro, sitas na avenida do Porto, núm. 5-1º, 15006 A Coruña, no prazo de vinte (20) días hábiles contados a partir do seguin­te ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia. A documentación está dispoñible na web www.portosdegalicia.com

 

A Coruña, 11 de outubro de 2023

 

Lorena Solana Barjacoba Xefa da Zona Centro

 

 

Poden descargar a documentación a través dos seguintes enlaces: