Volver ao contido

Publicador de contidos

RESOLUCIÓN do 19 de Xullo do 2022 pola que se acorda modificar a composición dos membros da comisión permanente responsable da elaboración da lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos.
19/07/2022
Por Resolución desta Presidencia do 8 de xaneiro de 2020 publicada no DOGA número 21 do 31 de xaneiro de 2020, acordouse a apertura de prazo de presentación de solicitudes para a elaboración de...
Acta da xuntanza do 22 de abril de 2021 da comisión permanente do proceso de elaboración dunha lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos pola que se fai pública a lista de admitidos/as coa puntuación definitiva tras a actualización de méritos con indicación da ubicación xeográfica tras as solicitudes de modificación do ámbito xeográfico recibidas
26/04/2021
En Santiago de Compostela, sendo as 10:00 horas do día 22 de abril de 2021, reúnese a Comisión Permanente de Portos de Galicia correspondente ao proceso de elaboración dunha lista de...
Acta da xuntanza do 4 de marzo de 2021 da comisión permanente do proceso de elaboración dunha lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos pola que se fai pública a lista de admitidos/as coa puntuación provisional tras a actualización de méritos con indicación da ubicación xeográfica solicitada.
09/03/2021
En Santiago de Compostela, sendo as 10:40 horas do día 04 de marzo de 2021, reúnese a Comisión Permanente de Portos de Galicia correspondente ao proceso de elaboración dunha lista de contratación...
Acta da xuntanza do 28 de setembro de 2020 da Comisión Permanente do proceso de elaboración dunha lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos pola que se fan públicos os acordos acadados relativos aos criterios adoptados para a valoración dos méritos dos candidatos en relación cos recursos de reposición interpostos e á publicación da lista dos/as aspirantes admitidos con indicación da ubicación xeográfica solicitada
07/10/2020
En Santiago de Compostela, sendo as 12:30 horas do día 28 de setembro de 2020, reúnese a Comisión Permanente de Portos de Galicia correspondente ao proceso de elaboración dunha lista de...
Acta da xuntanza do 13 de agosto de 2020 da Comisión Permanente do proceso de elaboración dunha lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos pola que se fai pública a lista definitiva dos/as solicitantes admitidos coa puntuación definitiva e dos/as solicitantes excluídos con expresión da causa de exclusión”.
18/08/2020
Acta da xuntanza do 13 de agosto de 2020 da Comisión Permanente do proceso de elaboración dunha lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos pola que se fai...