Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

ACORDO de Portos de Galicia pola que se anuncia o trámite de competencia de proxectos relativo á solicitude presentada por Astilleros Garrido, S.L. dunha concesión administrativa no porto de O Grove.

A entidade Astilleros Garrido, S.L. solicitou a Portos de Galicia unha concesión administrativa para ocupar 2.710m2 no dominio público portuario do porto de O Grove con destino a varada e reparación de embarcacións. En cumprimento dos artigos 68 e 70 da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia, faise público para que nun prazo DE UN (1) MES contado a partir do día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia poidan presentarse outras solicitudes que teñan o mesmo ou distinto obxecto que aquela, debendo reunir os requisitos previstos no artigo 70 da citada Lei 6/2017.