Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Acordo do 5 de decembro de 2022, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada pola Confraría de pescadores de Corcubión, para a ocupación do dominio público portuario en superficie e da construción dun edificio para o desenvolvemento da actividade de almacenaxe de pertreitos de pesca, vestiario, aseo e arquivo, no dominio público portuario de Corcubión, (expediente 12-33-22-C-1).

Está en trámite unha concesión administrativa para a ocupación do dominio público portuario en superficie e a construción dun edificio para o desenvolvemento da actividade de almacenaxe de equipamento de pesca, vestiario, aseo e arquivo, no dominio público portuario de Corcubión, de acordo co proxecto básico Estudo de viabilidade e anteproxecto para a construción dun almacén de pesca, no peirao de Corcubión, asinado o 22.2.2022 polo arquitecto José Antonio Calvo Blanco, colexiado número 1376.

 

O que se fai público, para os efectos previstos no artigo 70 da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia (DOG núm. 236, do 14 de decembro), para que as persoas e entidades interesadas poidan examinar o expediente e presentar por escrito as alegacións que consideren oportunas nas oficinas da Zona Centro, sitas na avenida do Porto, nº 5-1º, 15006 A Coruña, no prazo de vinte (20) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia. A documentación está dispo- ñible na web www.portosdegalicia.com

 

A Coruña, 5 de decembro de 2022

 

 

Lorena Solana Barjacoba

Xefa da Zona Centro