Volver ao contido

Contido web

O Artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de octubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, establece o dereito e a obriga de relacionarse coas Administracións Públicas nos seguintes casos:

Modelos e formularios

 1. FICHA TÉCNICA BÁSICA DE SOLICITUDE DE EXECUCIÓN DE OBRAS NON DESMONTABLES* E/OU INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTOS DESMONTABLES. Obrigatorio presentar nos seguintes casos:
  1. Solicitude de NOVA CONCESIÓN na que se solicite a execución de obras non desmontables* e/ou instalacións de equipamentos desmontables*.
  2. Solicitude de MODIFICACIÓN DE CONCESIÓN na que se solicite a execución de obras non desmontables* e/ou instalacións de equipamentos desmontables*.
  3. Solicitude de realización de OBRAS DE CONSERVACIÓN non desmontables* e/ou CONSERVACIÓN DE INSTALACIÓNS de equipamentos desmontables*.

  * Nota aclaratoria importante: o carácter de desmontable (ou non), ven determinado polo disposto no Art. 51.2 da Lei 22/1988, de 28 de xullo, de Costas

 2. NOTA INFORMATIVA SOBRE A PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS/FIANZAS (provisional, definitiva ou construción e de explotación) e MODELOS TIPO DE AVAL BANCARIO.
 3. Formulario de DOMICILIACIÓN DE PAGO DE RECIBOS.
 4. Formulario de solicitude de APRAZAMENTO  /FRACCIONAMENTO DE DÉBEDAS.
 5. NOVA CONCESIÓN no dominio público portuario.
 6. NOVA CONCESIÓN no dominio público portuario (SIMPLIFICADO PARA CONCELLOS).
 7. BONIFICACIÓN OU EXENCIÓN DE TAXAS de concesión no dominio público portuario (NON CONCELLOS).
 8. BONIFICACIÓN OU EXENCIÓN DE TAXAS de concesión no dominio público portuario (CONCELLOS).
 9. EXENCIÓN DE TAXAS E GARANTÍAS A CORPORACIÓNS LOCAIS (CONCELLOS) NO CASO ESPECÍFICO NO QUE SE DESENVOLVAN ACTIVIDADES DE SERVIZO PÚBLICO A PRESTAR/PRESTADAS DIRECTAMENTE POLO CONCELLO QUE NON SERÁN/SEXAN OBXECTO DE EXPLOTACIÓN ECONÓMICA de concesión no dominio público portuario. (CONCELLOS).
 10. PRÓRROGA PRESENTACIÓN PROXECTO CONSTRUTIVO E OBRAS de concesión no dominio público portuario.
 11. REPLANTEO E NOMEAMENTO DE DIRECTOR DAS OBRAS a realizar en concesión no dominio público portuario.
 12. PRÓRROGA DE OBRAS de concesión no dominio público portuario.
 13. OBRAS MENORES CONSERVACIÓN de concesión no dominio público portuario.
 14. RECOÑECEMENTO FINAL DAS OBRAS realizadas en concesión do dominio público portuario.
 15. PRÓRROGA DO PRAZO DE CONCESIÓN no dominio público portuario.
 16. TRANSMISIÓN de concesión no dominio público portuario.
 17. TRANSMISIÓN de concesión no dominio público portuario (SIMPLIFICADO PARA CONCELLOS).
 18. TRANSMISIÓN POR ALLEAMENTO DE ACCIÓNS de concesión no dominio público portuario.
 19. TRANSMISIÓN POR CAMBIO DENOMINACIÓN SOCIAL CON CAMBIO DE NIF de concesión no dominio público portuario.
 20. CESIÓN PARCIAL de concesión no dominio público portuario.
 21. CESIÓN PARCIAL de concesión no dominio público portuario (SIMPLIFICADO PARA CONCELLOS).
 22. MODIFICACIÓN de concesión no dominio público portuario.
 23. MODIFICACIÓN de concesión no dominio público portuario (SIMPLIFICADO PARA CONCELLOS).
 24. HIPOTECA de concesión no dominio público portuario.
 25. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA PROVISIONAL de concesión no dominio público portuario.
 26. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA (CONSTRUCIÓN) de concesión no dominio público portuario.
 27. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA EXPLOTACIÓN (POR DEPÓSITO NOVA GARANTÍA EXPLOTACIÓN) de concesión no dominio público portuario.
 28. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA EXPLOTACIÓN (POR EXTINCIÓN DE CONCESIÓN) de concesión no dominio público portuario.
 29. RENUNCIA Á TRAMITACIÓN de concesión no dominio público portuario.
 30. RENUNCIA PARCIAL de concesión no dominio público portuario.
 31. RENUNCIA TOTAL a concesión no dominio público portuario.
 32. EMENDA A REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACIÓN de trámite de concesión no dominio público portuario.
 33. OBRAS NO DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO NON CONCESIONADO.
 34. PRÓRROGA DE OBRAS NO DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO NON CONCESIONADO.
 35. MEDIOS MECÁNICOS (AUTORIZACIÓN OU REGULARIZACIÓN) en concesión no dominio público portuario.
 36. AUTORIZACIÓN PUNTUAL E EXTRAORDINARIA para utilización do dominio público portuario para EXTRACCIÓN DE SEMENTE DE MEXILLÓN.