Volver ao contido

Contido web

O Artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de octubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, establece o dereito e a obriga de relacionarse coas Administracións Públicas nos seguintes casos:

Modelos e formularios

01. FICHA TÉCNICA BÁSICA DE SOLICITUDE DE EXECUCIÓN DE OBRAS NON DESMONTABLES* E/OU INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTOS DESMONTABLES. Obrigatorio presentar nos seguintes casos:
  1. Solicitude de NOVA CONCESIÓN na que se solicite a execución de obras non desmontables* e/ou instalacións de equipamentos desmontables*.
  2. Solicitude de MODIFICACIÓN DE CONCESIÓN na que se solicite a execución de obras non desmontables* e/ou instalacións de equipamentos desmontables*.
  3. Solicitude de realización de OBRAS DE CONSERVACIÓN non desmontables* e/ou CONSERVACIÓN DE INSTALACIÓNS de equipamentos desmontables*.

* O carácter de desmontable (ou non), ven determinado polo disposto no Art. 51.2 da Lei 22/1988, de 28 de xullo, de Costas

Pode descargar a zona de servizo de calquera porto dependente da Comunidade Autónoma de Galicia desde o visor do Plan Básico Autonómico. Para descargar a zona de servizo que precise:
  1. Pulse na icona  Selección de capas > Afeccións que clasifican solo rústico de especial protección > Portos > Portos de Galicia.
  2. Pulse na icona Descargar cartografía da capa .
TRÁMITES EN TÍTULOS OCUPACIÓN DO DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO

09. PRÓRROGA DO PRAZO DE CONCESIÓN no dominio público portuario

10A. MODIFICACIÓN OU OBRAS CONSERVACIÓN de concesión no dominio público portuario (NON CONCELLOS)
10B. MODIFICACIÓN OU OBRAS CONSERVACIÓN de concesión no dominio público portuario (CONCELLOS)

11.A. TRANSMISIÓN INTER VIVOS OU MORTIS CAUSA de concesión no dominio público portuario (NON CONCELLOS)
11.B. TRANSMISIÓN INTER VIVOS de concesión no dominio público portuario (CONCELLOS)
11.C. TRANSMISIÓN POR ALLEAMENTO DE ACCIÓNS de concesión no dominio público portuario (NON CONCELLOS)
11.D. TRANSMISIÓN POR CAMBIO DENOMINACIÓN SOCIAL CON CAMBIO DE NIF de concesión no dominio público portuario (NON CONCELLOS)
11.E. PRESENTACIÓN ESCRITURAS DE TRANSMISIÓN no dominio público portuario

12.A. CESIÓN PARCIAL de concesión no dominio público portuario (NON CONCELLOS)
12.B. CESIÓN PARCIAL de concesión no dominio público portuario (CONCELLOS)

13. HIPOTECA de concesión no dominio público portuario

14. MEDIOS MECÁNICOS (AUTORIZACIÓN/REGULARIZACIÓN OU BAIXA) en título de ocupación do dominio público portuario

15.A. RENUNCIA Á TRAMITACIÓN de título de ocupación do dominio público portuario
15.B. RENUNCIA PARCIAL de título de ocupación do dominio público portuario
15.C. RENUNCIA TOTAL E FORMALIZACIÓN DA EXTINCIÓN de título de ocupación do dominio público portuario

16. FORMALIZACIÓN DA EXTINCIÓN de título de ocupación do dominio público portuario